Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Кристина Александрова Карагьозова-Маркова, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на дисертационния труд на задочен докторант Кристина Александрова Карагьозова-Маркова, на тема: „Застаряване на населението и дългосрочна устойчивост на публичните финанси в България” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 3.8 Икономика (Политическа икономия).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Владимир Радев Пеовски

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища