Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Константин Кръстев Ковачев, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на дисертация на Константин Кръстев Ковачев, редовен докторант на тема: "Християнският възглед за страданието и съвременните нравствени проблеми" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р дякон Иван Иванов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: