Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Клавдия Димитрова Маркова, Геолого-географски факултет

Зала 289, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Клавдия Димитрова Маркова (свободна докторантура) на тема Миграционната политика на България и Малта във фокуса на съвременните предизвикателства за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за земята (География на населението и селищата).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Климент Найденов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: