Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Ким Се Уон, Факултет класически и нови филологии

Зала 111 на ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

Защита на докторска дисертация на Ким Се Уон на тема: „Хоноративната система в съвременния корейски език и нейната адаптация в съвременните корейски преводи на Библията“ по професионално направление 2.1. Филология (Езици на народите от Азия, Африка и Америка – Съвременно корейско езикознание).

Председател на научното жури: проф. дфн Александър Федотов

 

Материали:

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: