Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Йорданка Стефкова Димитрова, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Йорданка Стефкова Димитрова на тема Формиране на ценности у учениците чрез обучението по физическо възпитание и спорт" по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика). Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. дпн Вяра Гюрова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: