Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Йорданка Георгиева Узунова, Медицински факултет

Аула на УБ „ Лозенец”

 

Докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 7.1. Медицина (03.01.38) "Анестезиология и интензивно лечение" за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

 

Рецензии:

Становища: