Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Иванка Петкова Иванова, Философски факултет

София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, зала 408

Защита на дисертация на тема „Прокуратурата и полицията: сътрудничество и/или конфликт (динамика на взаимоотношенията 1989-2011 година)" на Иванка Петкова Иванова, задочен докторант отчислен с право на защита, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на социалното регулиране).

Председател на научното жури: доц.д-р Петя Любомирова Кабакчиева

Автореферат

Рецензии:

Становища: