Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Иваничка Николова Буровска, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултета по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Иваничка Николова Буровска на тема: Качеството на ранното обучение по природни науки”, по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по химия). Задочен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски

Председател на научното жури: проф. дхн Борислав Вълчев Тошев

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107