Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Ивана Давитков, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Граматични трансформации при художествен превод (сръбско-български паралели) за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология /Теория и практика на превода/. Редовна докторантка.

 

Научен ръководител: проф. д-р Йовка Великова Тишева

Председател на научното жури: доц. д-р Димка Василева Савова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: