Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Иван Димитров Георгиев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Иван Димитров Георгиев на тема „Субрекурсивна изчислимост в анализа” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика (Математическа логика). Докторант задочна форма на обучение.

 

Научен ръководител: проф. дмн Димитър Скордев

 

Председател на научното жури: проф. д-р Тинко Тинчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: