Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Ивайло Иванов Пеев, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала - СУ

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Езици на телесното в прозата на А. П. Чехов” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология, Руска литература (Руска класическа литература). Задочен докторант.

 

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова

Председател на научното жури: проф. д-р Ангелина Иванова Вачева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: