Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Исмат Муса Ибрахим, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на тема: ,,Използване на нови критерии за сравняване на някой робастен метод с обикновения метод на най-малките квадрати при многомерна регресия с приложения върху данни от добиви на пшеница в Ирак” на Исмат Муса Ибрахим, докторант на редовна платена докторантура по професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография).

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на български език.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Боян Ломев

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища