Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Ирина Стойкова Димитрова, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Ирина Стойкова Димитрова на тема Дизайн на ролеви игри по сценарий за обучение по специализиран английски език по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Образователен театър). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: