Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Илия Владимиров Гьонов, Биологически факултет

Семинарна зала на Съвместен Геномен център

 

Защита на дисертационен труд на Илия Владимиров Гьонов на тема „Видов състав, биологични особености и разпространение на видовете от Fulgoromorpha (Insecta: Hemiptera) в България“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Ентомология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Мария Шишиньова

Председател на научното жури: доц. д-р Елена Ташева-Терзиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: