Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Илия Руменов Тодоров, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, етаж 3, зала 63

Защита на дисертация на тема: „Любовта като осъзнатост и осъзнатостта като любов в перспективата на Хегеловата диалектика на понятието” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Онтология). Редовен докторант отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Димитър Иванов Тафков

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: