Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Гергана Милкова Радулова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Гергана Милкова Радулова на тема: Повърхностна реология на адсорбционни слоеве от протеина хидрофобин и от негови смеси с други протеини: експеримент и теоретичен модел по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия - Макрокинетика). Редовен докторант.

Научни ръководители: акад. проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски и проф. дмн Красимир Димитров Данов

Председател на научното жури: доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107