Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Гергана Костова Мирчева, Философски факултет

Зала № 1, Ректорат

Публична защита на Гергана Костова Мирчева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. История на българската култура – ХХ век), отчислена с право на защита, на дисертация със заглавие “ (А)НОРМАЛНОСТ И ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНОСТТА: СОЦИАЛНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОСТРАНСТВА НА БИОМЕДИЦИНСКИТЕ ДИСКУРСИ В БЪЛГАРИЯ (1878 – 1939)” за получаване на научната и образователна степен „доктор“.

Автореферат

Председател на научното жури: Майя Димитрова Грекова

Рецензии:

Становища: