Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Гергана Господинова Ганчева, Философски факултет

Зала № 408, Блок 4, бул. Цариградско шосе 125

 

Защита на дисертация на тема: Отвъд трудовата роля: ангажираност на служителите със стопанската организация – фактори и тенденции (при заети в компании от частния сектор в България, 2006 – 2014г.) доктор" по професионално направление направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология. Икономическа социология)

 

Председател на научното жури: доц д.р Благовест Атанасов Георгиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: