Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Георги Симеонов Добрев, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Георги Симеонов Добрев
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: Приложение на лазерната спектроскопия за кохерентно манипулиране и изследване на избрани състояния на атоми и молекули

 

Председател на научното жури: доц. д-р Петър Александров Иванов

 

 

 

Материали:

 

 

Рецензии:

 

Становища: