Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Георги Денчев Георгиев,Философски факултет

София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 2, зала 402

Защита на дисертация на тема: „Проявления на кризата в еврозоната и стратегиите за справяне с нея“ на Георги Данчев Георгиев, редовен докторант отчислен с право на защита, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика - Икономически изследвания на ЕС).

Председател на научното жури: доц. д-р Калоян Димитров Симеонов

Автореферат

Рецензии:

Становища: