Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Галя Нинова Георгиева, Факултет по славянски филологии

 

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на дисертация на тема: "Генезис и семантика на адмиратива в български и албански" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология, Общо и сравнително езикознание. Докторантка на самостоятелна подготовка.

 

Научен ръководител: доц. д-р Красимира Славчева Алексова

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Николова Търпоманова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: