Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Елена Николаева Динева, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала № 1 на СУ, Ректорат .

 

Защита на докторска дисертация на Елена Николаева Динева на тема: “Транспозицията на живописта във френскоезичната белгийска литература от XIX век” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Франкофонски литератури)

 

Председател на Научното жури: проф. дфн Дина Савова Манчева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: