Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Елена Игоревна Меснянкина, Факултет по славянски филологии

Зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Стилистична и социокултурна типизация на каламбура в съвременната руска и българска преса” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология /Славянски езици - Стилистика на руския език/. Редовна докторантка.

 

Научен ръководител: доц. д-р Римма Абрамовна Спасова

Председател на научното жури: доц. д-р Силвия Атанасова Петкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: