Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Добрин Николаев Станев Философски факултет

Зала № 402, София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 2

Защита на дисертация на тема: „Политиката на Европейския съюз в областта на околната среда и нейното въздействие върху икономиката на България” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научно направление 3.3 Политически науки (Европеистика - Икономически изследвания на ЕС). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Калоян Димитров Симеонов

Автореферат

Рецензии:

Становища: