Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Димитър Желев Иванов, Геолого-географски факултет

Зала 252А, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Димитър Желев Иванов (задочна докторантура) на тема „Съвременни ландшафти и антропогенизация в басейна на р.Сазлийка“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. НЗ (Физическа география и ландшафтознание).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Никола Тодоров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: