Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Димитър Пеев Димитров, Факултет по славянски филологии

Зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Славянската версия на Юдейската война на Йосиф Флавий в контекста на Архивския хронограф” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология, Български език (Старобългарски език). Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Научен ръководител: чл. кор. проф. дфн Иван Добрев Добрев

Председател на научното жури: проф. дфн Анна-Мария Костова Тотоманова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: