Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Димчо Тодоров Тодоров, Геолого-географски факултет

Зала 2, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Димчо Тодоров Тодоров на тема “Класифициране и категоризиране на туристическата материално-техническа база в хотелиерството” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 3.9. Туризъм (География на рекреацията и туризма).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Соня Милева-Божанова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: