Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Деян Любе Наковски, Геолого-географски факултет

Зала 2, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Деян Любе Наковски (свободна докторантура) на тема „Анализ и оценка на ресурсния потенциал за развитие на туризма в района на Източна Македония“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. НЗ (География на рекреацията и туризма).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Вера Николова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: