Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Десислава Данчева Спасова, Юридически факултет

Нова конферентна зала, ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Конституционно право/ от Десислава Данчева Спасова, задочен докторант.

Тема на дисертацията: "Правото на информация".

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Киров

Автореферат:

Рецензии:

Становища: