Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Десислава Асенова Цанкова, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Десислава Асенова Цанкова на тема „Превенция та насилието сред малолетни в дейността на специализирания полицейски служител за работа с деца” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Работа с деца в риск). Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Петров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: