Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Дарина Костадинова Фелонова, Факултет по славянски филологии

Зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Образи на своето и чуждото у писатели-мигранти от Балканите в европейски посткризисен контекст. Идентичност, рецепция, превод” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология, Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Образи на Ориента). Редовна докторантка.

 

Научен ръководител: проф. дфн Румяна Лъчезарова Станчева

Председател на научното жури: доц. д-р Рени Рачева Йотова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: