Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Дан Коржеску, Философски факултет

Зала № 2, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Геноцидът, модерността и философията на мира” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия /Философия с преподаване на английски език/. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф.д.ф.н. Пламен Макариев

Автореферат български език

Автореферат английски език

Рецензии:

Становища: