Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Цветослав Младенов Николов, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Цветослав Младенов Николов на тема Социално-педагогически проблеми на ресоциализацията на безнадзорни деца по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социално-педагогическа работа с деца). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Тони Манасиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: