Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Цветан Стефанов Василев, Факултет по класически и нови филологии

Зала № 1, Ректорат.

Публична защита на докторска дисертация на Цветан Стефанов Василев на тема: „Езикови особености на гръцките надписи в стенописите на църкви с двуезични напдиси от 17. век в България“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Следкласически гръцки език)

Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Петя Янева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Заседанието ще се проведе на 9 май 2016 г., 16.00 ч. в Заседателна зала №1 на Ректората.