Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Божана Филипова Филипова, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Трансформации на понятията „нова митология” и „фрагмент” в романа „Одисей” на Джеймс Джойс” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология - Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия / Западноевропейска литература/. Редовна докторантка.

 

Научен ръководител: проф. д-р Миглена Илиева Николчина

Председател на научното жури: проф. д-р Амелия Веселинова Личева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: