Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Боряна Николаева Митева, Исторически факултет

Аудитория № 35, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема "Политиката на Япония към Източна Азия в периода на Студената война" за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Нова и съвременна история" в професионално направление 2.2 История и археология. Задочна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн д-р по история Нако Стефанов

 

Автореферат

Рецензии

Становища: