Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Боряна Андреева Бунджулова, Философски факултет

Зала 408, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ № 125

Публична защита на Боряна Андреева Бунджулова, на дисертационен труд на тема „Тяло и всекидневен свят: случаи на пълна загуба на зрение“, за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология. Социология на културата).

Председател на научното жури: проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова

Автореферат

Рецензии:

Становища: