Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Боряна Александрова Антонова, Исторически факултет

Аудитория 35, Исторически факултет, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Развитие и модернизация на пътносъобщителната инфраструктура в българските земи, 1856–1878 г.” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по специалност „История на България – История на Българското възраждане” в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Надя Манолова

 

Автореферат

Рецензии

Становища