Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Борис Василев Борчев, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на редовен докторант Борис Василев Борчев, на тема: „Теория и практика за усъвършенстване на бизнес процесите в българските организации”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление).

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Желю Владимиров

 

 

Рецензии

Становища