Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Бисерка Николова Велева-Петрусенко, Факултет по класически и нови филологии

Втора заседателна зала на СУ, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Бисерка Николова Велева-Петрусенко на тема “Контрастивен анализ на деминутивите в немски и български език” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – сравнително езикознание на немски и български език)

Председател на Научното жури: доц. д-р Галина Павлова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: