Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Биляна Стефанова Овчарова, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала № 2 на СУ, Ректорат.

Защита на докторска дисертация на Биляна Стефанова Овчарова на тема: „Предпоставяне на изреченски части в английския и българския език“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология Германски езици - Синтаксис на съвременния английски език.

 

Председател на Научното жури:
доц. д-р Александра Божидарова Багашева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: