Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Биляна Андреева Яврукова, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, Блок 1, етаж 4, ауд. 45.

Защита на докторска дисертация на тема: „БИБЛИОГРАФСКИ КОНТРОЛ В ПРОЦЕСА НА РЕТРОСПЕКТИВНА КОНВЕРСИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ФОНДОВЕТЕ”“, докторант задочна форма на подготовка, по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография ).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Милена Миланова Миланова

Автореферат

Рецензенти:

Становища: