Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Билгин Наджи Видинли, Геолого-географски факултет

83 аудитория, Южно крило, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на Билгин Наджи Видинли на тема „Минералогия и генезис на златно-полиметалните орудявания, Сребрен и Писани скали, Западни Родопи“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. НЗ (Геология и проучване на полезни изкопаеми).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Камен Богданов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: