Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Бенет Варгесе, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63, ет.3

Защита на докторска дисертация на тема "Интегрирано сградно инспектиране, насочено към подобряване процесите на организационното управление, трудовото изпълнение и удовлетвореността.", докторант в задочна форма на обучение по професионално направление 3.2. Психология (Трудова и организационна психология - организационен мениджмънт и дипломация)

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева

Автореферат

Рецензенти:

Становища: