Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Атанас Димитров Георгиев, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на тема: "Институционална независимост на националния енергиен регулатор в България” на ас. Атанас Димитров Георгиев - задочен докторант, за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли - Енергетика).

 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Антоанета Симова

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища