Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / ас. Галина Георгиева Георгиева, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Галина Георгиева Георгиева, докторант на самостоятелна подготовка на тема “Модел за развиване на математическо мислене в конструктивната дейност при децата от предучилищна възраст“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Председател на научното жури: проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: