Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / ас. Елисавета Константинова Михайлова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Елисавета Константинова Михайлова, докторант на самостоятелна подготовка на тема “Методика на обучението по правилно телодържание (телесна стойка) на студенти от Софийския университет“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)

Председател на научното жури: доц. д-р Константин Кирилов Костов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: