Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / ас. Бояна Николова Митрева, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Бояна Николова Митрева, докторант на самостоятелна подготовка на тема “Методика на обучението по баскетбол 3х3 във висшите училища“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по баскетбол)

Председател на научното жури: доц. д-р Боряна Георгиева Туманова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: