Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Анна Иванова Иванова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, етаж 3, зала 63

Защита на дисертация на тема: “Демагогия в парламентарните дебати: България в Европейския съюз (2004-2007)“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика във публичната комуникация). Редовен докторант отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Величко Димитров Руменчев

Автореферат

Рецензии:

Становища: