Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Андрей Иванов Бъчваров, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Андрей Иванов Бъчваров на тема „Моделиране на бизнес процеси: Моделиране на процесите на иновации в електроенергийната система” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика). Редовен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Петко Русков

Председател на научното жури: проф. д-р Силвия Илиева

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: